LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław w związku z planowanym ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR nr 1/P2/2023/Ino, poszukuje specjalistów do oceny złożonych wniosków.  

W ramach konkursu oceniane będą wnioski pilotażowe nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujące najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie wyższe;
  2. Obywatelstwo polskie i korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. Doświadczenie w ocenie merytorycznej w ramach konkursów przeprowadzanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  4. Doświadczenie w działalności w obszarze spraw społecznych, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i/lub realizacji inicjatyw lokalnych służących zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować bezstronność i poufność w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność. Przewidywany termin rozpoczęcia oceny wniosków odbędzie się od 16.08.2023r. w wymiarze 12 godzin (100 zł brutto/godzina) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na podstawie obowiązujących procedur i kryteriów z zachowaniem polityk horyzontalnych. 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

 1. CV wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata.

Dokumentacja aplikacyjna powinna zawierać  obowiązującą klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Weryfikacja i wyłonienie kandydatów zostanie przeprowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Wybór ekspertów będzie ostateczny, a od decyzji nie przysługuje prawo wniesienia środków odwoławczych.

Stowarzyszenie LGD Inowrocław zastrzega sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z ostatecznie wybranymi ekspertami.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w charakterze eksperta zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław mieszczącego się przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, pocztą lub drogą mailową na adres lgd@inowroclaw.pl do dnia 27.07.2023r.