RLKS czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oznacza podejście, w którym społeczność lokalna tworzy partnerstwo Lokalną Grupę Działania (LGD) odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)RLKS oznacza dążenie do zwiększenia udziału społeczności lokalnej w rozwoju obszaru na którym żyje i jest instrumentem finansowanym ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Podstawą realizacji idei Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność jest zasada „3 x 1”
LGD czyli Lokalna Grupa Działania to partnerstwo lokalne składające się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych (np. organizacje pozarządowe) i gospodarczych (np. przedsiębiorstwa) oraz mieszkańców.
Odpowiada ona za opracowanie, wdrożenie i monitorowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i w jej ramach będzie prowadzić nabory i oceny wniosków.
LSR czyli Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem przygotowanym przez LGD na podstawie informacji dotyczących sytuacji mieszkańców miasta. LSR ma za zadanie wspomóc rozwiązanie lokalnych problemów szczególnie istotnych dla mieszkańców i zakłada zwiększenie udziału społeczeństwa lokalnego w rozwiązywaniu kwestii społecznie ważnych.

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Więcej informacji: strona Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży

Materiały do pobrania: