LGD Inowrocław

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), dofinansowana z Funduszy Europejskich (zgodnie z umową nr SZ-IV-R-433.2.2016 zawartą 19 maja 2016r. w Toruniu).

Cel ogólny 1: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR
Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia
Cel ogólny 2: Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Cel szczegółowy: Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich
Okres realizacji LSR: 19.05.2016- 31.12.2023
Dofinansowanie z UE na realizację LSR: 1 122 177,97 euro = 4 488 711,88zł
Dofinansowanie z UE na wsparcie funkcjonowania LGD: 280 544,49 euro= 1 122 177,96 zł
Ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania postępu realizacji LSR

2. Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na obszarze Miasta Inowrocławia w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Inowrocławia

Okres realizacji projektu: od 29.10.2015r. do 29.02.2016r. – Projekt zakończono

Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Wartość projektu: 137 217,44 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 130 235,44 zł

Planowane efekty:

Projekt realizowany od 29.10.2015r. do 29.02.2016r.

Główne produkty projektu:

Liczba spotkań ze społecznością lokalną w trakcie przygotowywania LSR – 4 szt.

Główne rezultaty projektu:

Liczba opracowanych LSR – 1 szt.

3. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, nr projektu, nr projektu RPKP.11.01.00-04-0001/16, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1, dofinansowany z Funduszy Europejskich. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław w okresie od 01.03.2016r. do 31.03.2019r.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2016r. do 31.03.2019r. – Projekt zakończono

Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Wartość projektu: 550 923,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 523 377,46 zł

Wkład własny: 27 546,20 zł

Planowane efekty:

Projekt realizowany od 01.03.2016r. do 31.03.2019r. zakłada realizację dwóch zadań: zadania 1 obejmującego koszty bieżące funkcjonowania LGD oraz zadania 2 związanego z animacją.

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:

1. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku

2. 2 pracowników biura dostępnych dla zainteresowanych osób i podmiotów

3. 37 miesięcy pracy biura.

4. Liczba szkoleń dla pracowników biura, Rady i Zarządu, z zakresu przepisów dotyczących RPO WK-P 2014-2020 oraz PROW 2014-2020 – 13 szkoleń

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:

1. Liczba wydarzeń animujących zorganizowanych przez LGD w ramach projektu- 2 imprezy;

2. Liczba spotkań /warsztatów animacyjno – informacyjnych dla grupy docelowej – 12 spotkań

3. Liczba imprez, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną – 8 spotkań

4. Liczba warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej – 15 edycji, w tym 5 edycji dla 50 uczestników po 10 osób na edycję oraz 10 edycji dla 120 uczestników po 12 osób na edycję.

Wskaźniki produktu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP):

1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 170 osób (103K, 67M);

2. Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu – wskaźniki własne wnioskodawcy):

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły wiedzę lub umiejętności w ramach projektu – 153 osoby (93K, 60M)

Wskaźniki informacyjne:

1. Zorganizowane biuro, czynne 5 dni w tygodniu (koszty bieżące) – 1 szt.;

2. Liczba spotkań informacyjno/ warsztatowo/ doradczych dla potencjalnych beneficjentów – 12 szt.;

3. Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej – 15 szt.;

4. Liczba imprez animujących, w których uczestniczy LGD (organizowanych przez inne podmioty) – 8 szt.;

5. Strony internetowe i inne narzędzia do publikacji i rozpowszechniania informacji o LGD (animacja). – 1 szt.

4. Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, nr projektu RPKP.11.01.00-04-0026/17, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR oraz zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2023 – Projekt zakończono

Wartość projektu: 3 381 893,18 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 212 798,52 zł

Wkład własny: 169 094,66 zł

Planowane efekty:

W ramach projektu zaplanowano wsparcie do 30.06.2023 r. dla 465 (257 K i 208 M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 20 (10 K i 10 M) osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wskaźniki produktu:

-) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) – 465 (257K i 208M)

) Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 20 (10K i 10M)

-) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 465 (257K i 208 M)

-) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 19 (11K i 8M)

Wskaźniki rezultatu:

-) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracujacymi na własny rachunek) (RLKS) – 5 (3K i 2M)

-) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS) – 8 (5K i 3M)

-) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 262 (145K i 117M)

-) Wskaźnik efektywności społecznej – 159 (87K i 72M)

-) Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpi wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 14 (7 K i 7 M)

-) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 14 (8 K i 6 M)

-) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 5 (3 K i 2 M)

-) Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu – 7 (4 K i 3 M).

5. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – II edycja”, nr projektu Nr RPKP.11.01.00-04-0005/19, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1, dofinansowany z Funduszy Europejskich. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: sprawne wdrażanie LSR LGD Inowrocław, w tym realizacja planu komunikacji w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022 –
Projekt zakończono

Wartość projektu: 677 046,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 643 194,12 zł

Wkład własny: 33 852,33 zł

Planowane efekty:

Projekt realizowany od 01.04.2019r. do 31.03.2022r. zakłada realizację dwóch zadań: zadania 1 obejmującego koszty bieżące funkcjonowania LGD oraz zadania 2 związanego z animacją.

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:

1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD – 36 m-cy (biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku);

2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD – 36 m-cy;

3. Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura / członków organów LGD- 1 edycja;

4. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD – 50 porad lub konsultacji.

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:

1. Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych przez LGD – 0 imprez;

2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców – 6 spotkań;

3. Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną – 4 imprezy;

4. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych – 0 wyjazdów.

W projekcie występują:

Wskaźnik produktu (specyficzne dla programu): Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie środków EFS – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (specyficzne dla projektu): Liczba LSR zrealizowanych przez LGD – 1 szt.

6. Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia– I edycja”,  nr projektu Nr RPKP.11.01.00-04-0011/22, w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: projekt będzie obejmował pilotaż innowacyjnych projektów na perspektywę 2021-2027. Będą to działania na rzecz wyłonienia nowatorskich i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym w Inowrocławiu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem i realizacją w okresie od 01.04.2022r. do 30.04.2023r. Grupę docelową stanowić będzie 48 mieszkańców Miasta Inowrocław (30K i 18M).

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.04.2023 – Projekt zakończono
Wartość projektu: 421 052,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 400 000,00 zł
Wkład własny: 21 052,64 zł

Planowane efekty:

Projekt realizowany od 01.04.2022r. do 30.04.2023r. zakłada realizację dwóch zadań: zadania 1 obejmującego Konsultacje i wybór projektów pilotażowych oraz zadania 2 Realizacja projektów pilotażowych.

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:

1. Liczba mieszkańców objętych projektem pilotażowym – 48 osób;

2. Liczba spotkań z mieszkańcami – 10 szt.;

3. Liczba osób/podmiotów uczestniczących w spotkaniach – 150 szt.;

4. Liczba zrealizowanych naborów projektów – 1 szt.;

5. Procent projektów realizowanych przez podmioty sektora społecznego – 75%.

Rezultaty projektu w zad. 1:

1. Liczba przetestowanych typów projektów – 4 szt.

Główne produkty projektu w zadaniu 2:

1. Liczba opracowanych raportów podsumowujących – 1 szt.;

2. Liczba osób/podmiotów, którym udzielono wsparcia doradczego – 10 szt.

7. „Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia– II edycja”, nr projektu Nr RPKP.11.01.00-04-0012/22, w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Celem projektu jest pilotaż nowych projektów na perspektywę 2021-2027 związanych z rozwojem społecznym w Inowrocławiu wraz z ich przetestowaniem okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023r. Grupą docelową stanowić będzie 48 mieszkańców miasta (30 kobiet i 18 mężczyzn).

Okres realizacji projektu: 01.05.2023 – 31.12.2023
Wartość projektu: 421 052,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 400 000,00 zł
Wkład własny: 21 052,64 zł

Planowane efekty:

Projekt realizowany od 01.05.2023r. do 31.12.2023r. zakłada realizację dwóch zadań: zadania 1 obejmującego Konsultacje i wybór projektów pilotażowych oraz zadania 2 Realizacja projektów pilotażowych.

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:

1. Liczba mieszkańców objętych projektem pilotażowym – 48 osób;

2. Liczba spotkań z mieszkańcami – 10 szt.;

3. Liczba osób/podmiotów uczestniczących w spotkaniach – 150 szt.;

4. Liczba zrealizowanych naborów projektów – 1 szt.;

5. Procent projektów realizowanych przez podmioty sektora społecznego – 75%.

Rezultaty projektu w zad. 1:

1. Liczba przetestowanych typów projektów – 4 szt.

Główne produkty projektu w zadaniu 2:

1. Liczba opracowanych raportów podsumowujących – 1 szt.;

2. Liczba osób/podmiotów, którym udzielono wsparcia doradczego – 10 szt.