Kto może dołączyć do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław?

1) osoba fizyczna, która:

a) działa na rzecz rozwoju miasta Inowrocławia i złoży deklarację przystąpienia do LGD wraz z rekomendacją swojego środowiska w ilości minimum 10 osób – mieszkańców obszaru objętego LSR,

b) prowadzi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR i złoży deklarację przystąpienia do LGD.

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która:

a) działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju,

b) zobowiązuje się do realizacji celów Stowarzyszenia,

c) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania,

d) wskaże osobę reprezentującą ją w Lokalnej Grupie Działania,

e) złoży deklarację członkowską. Lokalna Grupa Działania to stowarzyszenie, które tworzą przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy.

 

Sektor społeczny obejmuje w szczególności:

• organizacje pozarządowe,

• kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

• związki zawodowe,

• organizacje pracodawców,

• organizacje społeczno-zawodowe rolników,

• inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie.

Sektor gospodarczy obejmuje w szczególności:

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

• w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolników i rybaków.

Sektor publiczny obejmuje w szczególności:

• gminę,

• uczelnie publiczne,

• jednostki badawczo – rozwojowe,

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

państwowe lub samorządowe instytucje kultury,

państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

 • wysokość składek od osób fizycznych i organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i publicznych w wysokości 30,00 zł/ rok
 • wysokość składek od przedsiębiorców, z rozróżnieniem ze względu na liczbę zatrudnianych osób, ustaloną na podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę:
  • przedsiębiorca zatrudniający do 10 osób – 50,00 zł/rok,
  • przedsiębiorca zatrudniający 11-50 osób – 100,00 zł/rok,
  • przedsiębiorca zatrudniający 51-100 osób – 500,00 zł/rok,
  • przedsiębiorca zatrudniający powyżej 100 osób – 1 000,00 zł/rok.
 • wysokość składki od Miasta Inowrocław – 1,00 zł od mieszkańca, nie więcej niż 75 000,00 złotych rocznie.

Składka płatna jest na konto Stowarzyszenia do końca marca roku, którego dotyczy składka. W przypadku przyjęcia w poczet członków w I półroczu – składka płatna jest w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia w pełnej wysokości. W przypadku przyjęcia w poczet członków w II półroczu – składka płatna jest w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia w wysokości połowy ustalonej składki, nie później jednak niż do końca danego roku.

Należność za składkę członkowską prosimy wpłacić na konto:
BGŻ BNP Paribas
81 2030 0045 1110 0000 0417 4400