91. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
dofinansowana z Funduszy Europejskich
(zgodnie z umową nr SZ-IV-R-433.2.2016 zawartą 19 maja 2016r. w Toruniu).

Cel ogólny 1: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR
Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia
Cel ogólny 2: Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Cel szczegółowy: Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich
Okres realizacji LSR: 19.05.2016- 31.12.2023
Dofinansowanie z UE na realizację LSR: 1 122 177,97 euro = 4 488 711,88zł
Dofinansowanie z UE na wsparcie funkcjonowania LGD: 280 544,49 euro= 1 122 177,96 zł
Ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania postępu realizacji LSR

2. Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na obszarze Miasta Inowrocławia w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Inowrocławia

Okres realizacji projektu: Projekt zakończono

Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Wartość projektu: 137 217,44 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 130 235,44 zł

 3. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, nr projektu, nr projektu RPKP.11.01.00-04-0001/16, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1, dofinansowany z Funduszy Europejskich. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław w okresie od 01.03.2016r. do 31.12.2018r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 550 923,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 523 377,46 zł

Wkład własny: 27 546,20 zł

4. Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, nr projektu RPKP.11.01.00-04-0026/17, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR oraz zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2023

Wartość projektu: 3 381 893,18 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 212 798,52 zł

Wkład własny: 169 094,66 zł

5. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – II edycja”, nr projektu Nr RPKP.11.01.00-04-0005/19, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1, dofinansowany z Funduszy Europejskich. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: sprawne wdrażanie LSR LGD Inowrocław, w tym realizacja planu komunikacji w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Wartość projektu: 677 046,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 643 194,12 zł

Wkład własny: 33 852,33 zł

6. „Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia– I edycja”,  nr projektu Nr RPKP.11.01.00-04-0011/22, w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: projekt będzie obejmował pilotaż innowacyjnych projektów na perspektywę 2021-2027. Będą to działania na rzecz wyłonienia nowatorskich i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym w Inowrocławiu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem i realizacją w okresie od 01.04.2022r. do 30.04.2023r. Grupę docelową stanowić będzie 48 mieszkańców Miasta Inowrocław (30K i 18M).

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.04.2023
Wartość projektu: 421 052,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 400 000,00 zł
Wkład własny: 21 052,64 zł