PROJEKTY PILOTAŻOWE: 

 

 1. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu? O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).Uwaga!

  Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem  „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przed podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.

  Przykłady:

  W przypadku, jeżeli na liście rankingowej, do wyczerpania alokacji znajdują się 4 projekty,  na pierwszych 4 pozycjach uplasują się 4 podmioty społeczne i wyczerpią one całą alokację, kryterium min. 75% z sektora społecznego zostanie spełnione.

  W przypadku, jeżeli na liście rankingowej, do wyczerpania alokacji znajduje się 6 projektów, w tym na pierwszym i drugim miejscu uplasują się podmioty spoza sektora społecznego, a na 3 do 6 podmioty z sektora społecznego, to dofinansowanie otrzyma tylko pierwszy.

  UWAGA! Za podmioty sektora społecznego uznaje się:

  – organizacje pozarządowe,

  – kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie

  działalności pożytku publicznego,

  – związki zawodowe,

  – organizacje pracodawców,

  – organizacje społeczno-zawodowe rolników,

  – inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie.

 2. Kto może być uczestnikiem projektu: Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020 i uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników, i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). W projektach pilotażowych udział powinno wziąć przynajmniej 48 osób (minimum 12 osób w każdym z projektów pilotażowych).

 3. Jakie warunki muszą spełniać składane projekty o dofinansowanie: Wszystkie wybrane pomysły muszą mieć charakter nowatorski, co oznacza, że nie były realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020. Nowatorskie podejście można zastosować w doborze grupy docelowej (uczestnikami projektu będą nowe grupy, niekorzystające wcześniej ze wsparcia w ramach RLKS lub nieujęte dotychczas, jako wyodrębniona grupa np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby doświadczające przemocy czy osoby wykluczone cyfrowo) lub doborze problemu (projekt zostanie ukierunkowany na rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był uwzględniony w lokalnej strategii).

 4.   Jaka jest maksymalny i minimalna kwota dofinansowania: Alokacja przewidziana na dany konkurs znajduje się w regulaminach dołączonych do ogłoszeń o naborze.

 5.  Ilu uczestników minimalnie musi wziąć udział w projekcie pilotażowym: W projektach pilotażowych udział powinno wziąć przynajmniej 48 osób (minimum 12 osób w każdym z projektów pilotażowych).

 6. Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektów pilotażowych? Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu pilotażowego wynosi 100%.

 7. Gdzie należy realizować projekty pilotażowe: Działania w ramach projektu powinny być realizowane, co do zasady, na obszarze realizacji LSR, tj. Miasta Inowrocław. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizowania działań poza obszarem LSR, ale na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Sytuacja taka wymaga każdorazowo szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu pilotażowego.

 8. Jaki czasookres przewiduje się na realizację projektów pilotażowych: Wszelkie ramy czasowe zostały dookreślone w regulaminach dołączonych do ogłoszeń o naborze.

 9. Jakie są podstawy tworzenia budżetu:
  • Przy planowaniu wydatków Wnioskodawca powinien kierować się zasadą, aby ujęty w budżecie koszt był niezbędny do realizacji celu projektu i został dokonany w sposób przejrzysty, rzetelny, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Każdy zaplanowany w budżecie projektu koszt powinien zostać odpowiednio uzasadniony. Budżet szczegółowy projektu należy przygotować w taki sposób, aby wszystkie działania w projekcie ujęte były w ramach jednego zadania merytorycznego. Rekrutacja jest zadaniem w projekcie, lecz nie zadaniem merytorycznym i jest rozliczana w ramach kosztów administracyjnych projektu. Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie powinny być wykazane w złotych (do dwóch miejsc po przecinku). W zależności od tego, czy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, należy podać je z uwzględnieniem podatku VAT lub bez.
  • Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu w podziale na:
  1. Koszty bezpośrednie – koszty dotyczące realizacji zadania merytorycznego w projekcie.
  2. Koszty administracyjne – koszty związane z obsługą projektu objętego dofinansowaniem i jego zarządzaniem przez Wnioskodawcę, do wysokości 20% wartości kosztów bezpośrednich projektu (niezależnie od źródła finansowania tych kosztów).

 10. Co składa się na koszty administracyjne: Koszty administracyjne stanowią w szczególności:
  a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
  b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
  c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
  d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
  e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu,
  f) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.),
  g) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d,
  h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
  i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
  j) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
  k) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
  l) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń.

PROJEKTY GRANTOWE (LSR 2014-2020): 

 1. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

   

 2. Kto może być uczestnikiem projektu (udokumentowanie statusu uczestnika na podstawie definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym): Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przedstawiają definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozdziale 3 pkt. 15. Zgodne z zapisami za takie osoby uważa się:

  a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

  b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

  c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

  e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);

  f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

  g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

  h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

  i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

  j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

  k) osoby korzystające z PO PŻ.

   

 3. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) – Typ 1 c. Klub młodzieżowy

  Klub Młodzieżowy jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży, powinien być realizowany w oparciu o Minimalny standard pracy Klubu Młodzieżowego wskazany już wcześniej przez IZ RPO WK-P. Wsparcie musi być kompleksowe, zawierające obowiązkowo diagnozę potrzeb uczestników, fakultatywnie wybór zajęć, częstotliwość i intensywność zajęć dostosowaną do potrzeb uczestników. Rekomendowana jest realizacja co najmniej dwóch z ośmiu kompetencji kluczowych – wskazanych w Standardzie klubu. Nie jest możliwa realizacja pojedynczych form wsparcia rozwijających tylko jeden obszar np. tylko zajęcia sportowe, tylko rajdy/wyjazdy/biwaki. Zajęcia sportowe, rajdy rowerowe, spływy krajowe, survival itp. mogą być jednym z elementów wsparcia realizowanych w ramach prowadzenia klubu młodzieżowego, nie mogą być jedynym działaniem w projekcie.PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze np.:
  a) pomoc w nauce np.
  – terapia rozwijająca kompetencje matematyczna z wykorzystaniem systemu NUMICON
  – terapia ułatwiająca czytanie i pisanie
  – nauka języków obcych
  – zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze
  b) promowanie zdrowego stylu życia,
  c) pogadanki na temat ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, ekologii, odżywiania itp.
  d) warsztat twórczego myślenia, Mind Mapping
  e) rozwijanie umiejętności jak się uczyć,

  Zajęcia rozwijające zainteresowania tematyczne np.:
  a) plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, kabaretowe, artystyczne
  b) prowadzenie gazetek okolicznościowych, bloga lub videobloga Klubu
  c) zajęcia z fotografii i filmu
  d) szkółka leśna, leśny survival

  Zajęcia naukowo-techniczno-badawcze np.:
  a) rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi,
  b) wzmocnienie kompetencji kluczowych: naukowo–technicznych i informatycznych,
  c) uzupełnianie i ugruntowanie wiedzy z m.in. z matematyki, fizyk, chemii i techniki,
  d) rozwijanie zainteresowań poznawczo-naukowych,
  e) zajęcia z robotyki, programowania, zajęcia komputerowe

  Indywidualne lub grupowe poradnictwa np.:
  – psychologiczne, psychoterapeutyczne;
  – coaching;
  – pedagogiczne

  Formy terapeutyczne dostosowane do potrzeb uczestników np. artterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, zooterapie: (onoterapia, alpakoterapia, hipoterapia, dogoterapia).
  Program rówieśniczy polegający na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in:
  a) edukacyjnej- (pomoc w nauce) – uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego;
  b) działania o charakterze socjoterapeutycznym – (pomoc w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym)- promowaniu pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi;
  c) profilaktycznej (pomoc w akcjach profilaktycznych) – promowaniu zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych;
  d) mediacyjnej (pomoc w mediacjach) – rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w sytuacjach problemowych.

  – Typ 1 f. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
  Wsparcie musi być kompleksowe, zawierające obowiązkowo diagnozę potrzeb, fakultatywnie wsparcie specjalistów, treningi/warsztaty/szkolenia i usługi wspierające. Nie jest możliwa realizacja pojedynczych form wsparcia rozwijających tylko jeden obszar np. tylko zajęcia sportowe, tylko terapia. Zajęcia sportowe, rajdy rowerowe, spływy krajowe itp. mogą być jednym z elementów wsparcia środowiska, nie mogą być jedynym działaniem w projekcie.

  PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
  Projekt dla rodzin z dzieci z niepełnosprawnościami lub rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

  Indywidualna diagnoza uczestnika lub rodziny – sporządzenie Ścieżki Wsparcia

  Indywidualne lub grupowe poradnictwo np.:
  – psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychospołeczne;
  – coaching;
  – pedagogiczne;
  – logopedyczne;
  – specjalistyczne – dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników i ich otoczenia.

  Treningi/warsztaty np.:
  – stworzenie grupy wsparcia prowadzonej przez terapeutę/psychologa;
  – realizacja warsztatów pedagogicznych np. Szkoła dla rodziców
  – trening kompetencji i umiejętności społecznych – funkcjonowanie w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności personalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu;
  – trening motywacyjny – „wypalenia zawodowego”
  – warsztaty kreowania własnego wizerunku, wizażu i stylizacji (zajęcia grupowe i indywidualne wizyta u fryzjera i kosmetyczki);
  – warsztat gospodarowania budżetem domowym – jeśli zdiagnozowano, iż grupa docelowa ma trudności w tym zakresie;
  -warsztaty z terapeutą ds. uzależnień – jeśli uczestnikami projektu są osoby uzależnione lub współuzależnione;
  – trening radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
  – warsztaty artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne

  Formy terapeutyczne dostosowane do potrzeb uczestników np. artterapia, muzykoterapia, zooterapie: (onoterapia, alpakoterapia, hipoterapia, dogoterapia), hortiterapia,

  Możliwe jest stworzenie np. Akademii rodziny – cykliczne spotkania dla rodziców oparte o treningi/warsztaty/szkolenia, a także zajęcia dla dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

  Usługi wspierające w postaci np.:
  – asystenta rodziny,
  – mediatora;
  – tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej.

  Wizyty studyjne – jako element poznania dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania np. spółdzielni socjalnych, wiosek tematycznych, inicjatyw pod kątem możliwości adaptowania tych rozwiązań na teren danej gminy.

  Inne metody pracy z rodziną np. System wspierania i formy pracy z rodziną publikacja ROPS Kraków 2013r. https://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/146.html

  Jako jednym z elementów wsparcia uczestników lub otoczenia możliwe jest realizowanie zajęć:
  – nauka gry w tenisa, w piłkę nożną, itp
  – rozwijanie zainteresowania innymi dyscyplinami sportowymi
  – terapia integracji sensorycznej
  – nauka języka migowego
  – zajęcia Nordic walking, zajęcia fitness, zajęcia na basenie, wyjazd do kina/teatru
  – warsztaty samoobrony, kurs pierwszej pomocy. 

  4. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. (Typ 2b i 2c SZOOP RPO WK-P)

  – Typ 2b. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
  W ramach działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej
  i animacji społecznej można finansować koszty zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

  Animator/lider – jest to osoba przyczyniająca się do:
  •ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;
  •inicjowania powstawania grup obywatelskich;
  •motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne;
  •diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
  •wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
  •budowanie lokalnych koalicji;
  •moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;
  •pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;
  •animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.

  PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:

  Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej.

  Stworzenie grupowego planu animacji społeczności.

  Konsultacje planowanych działań ze społecznością lokalna, władzami, instytucjami i organizacjami z terenu objętego działaniami.

  Realizacja działań.

  Monitorowanie działań podjętych przez animatora i grupę uczestników.

  – Typ 2c. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
  Możliwe przykładowe działania dotyczące innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej zaproponowano w Zasadach udzielania wsparcia w ramach projektu grantowego m.in.:
  a) edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;
  b) organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;
  c) inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Podstawowe elementy:
  Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej.

  Realizacja działań przez poszczególne grupy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

  Angażowanie pozostałych mieszkańców w podejmowane działania.

  Jednym z elementów wsparcia uczestników i otoczenia możliwe jest realizowanie np.:
  – wyjazdów, wyjść, wizyt studyjnych, itp
  – turniejów, festynów, imprez integracyjnych
  – zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć sportowych,
  – warsztatów tematycznych, spotkań ze specjalistami, treningów
  ale nie mogą być to jedyne działania w grancie/projekcie.

  5. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 2.1.3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. (Typ 3 SZOOP RPO WK-P)

  – Typ 3 Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
  Budowanie partnerstw publiczno-społecznych jest możliwe poprzez udział podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego działających na danym terenie.

  Działania wspierające budowanie i rozwój partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych np.:
  – organizacja spotkań, targów, forów, seminariów wspierających rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej;
  – wykorzystanie metod partycypacji społecznej, do stworzenia przestrzeni dialogu między przedstawicielami władz a stroną społeczną;
  – angażowanie moderatorów, facylitatorów, animatorów do przeprowadzenia procesu budowania lokalnych partnerstw publiczno-społecznych;
  – organizacja wizyt studyjnych – możliwość zapoznania z przykładami dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz współpracy samorządu i podmiotów ekonomii społecznej.

  6. Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. (Typ 1e SZOOP RPO WK-P)

  – Typ 1e. aktywizacja społeczno-zawodowa
  Działania podejmowane w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej mają na celu wsparcie uczestników w wejściu na rynek pracy i możliwości osiągnięcia wskaźników efektywności społecznej ale także efektywność zatrudnieniowej.

  PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
  AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
  Indywidualna diagnoza – sporządzanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Aktywizacji

  Indywidualne lub grupowe poradnictwa np.:
  – psychologiczne, psychoterapeutyczne;
  – coaching;
  – pedagogiczne – jeśli grupa docelowa ma trudności w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.

  Treningi/warsztaty np.:
  – trening kompetencji i umiejętności społecznych – funkcjonowanie w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności personalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu;
  – trening motywacyjny/ stworzenie grupy wsparcia prowadzonej przez terapeutę/psychologa;
  – warsztaty kreowania własnego wizerunku, wizażu i stylizacji (zajęcia grupowe i indywidualne wizyta u fryzjera i kosmetyczki);
  – warsztat gospodarowania budżetem domowym – jeśli zdiagnozowano, iż grupa docelowa ma trudności w tym zakresie;
  – warsztaty z terapeutą ds. uzależnień – jeśli uczestnikami projektu są osoby uzależnione lub współuzależnione.

  AKTYWIZACJA ZAWODOWA

  Doradztwo zawodowe np.:
  – Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
  – przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,
  – symulacja rozmowy kwalifikacyjnej,
  – udział w targach edukacyjno-zawodowych, targach pracy
  – wizyty zawodoznawcze u pracodawców.

  Warsztaty umiejętności cyfrowych, treningi umiejętności informatycznych, szkolenia obsługi programów komputerowych.

  Kursy/szkolenia np.:
  – kurs prawa jazdy kat. B – jeśli barierą w podjęciu zatrudnienia są trudności komunikacyjne,
  – szkolenie językowe – jeśli zdiagnozowano, iż brak tych kwalifikacji/kompetencji jest barierą w podjęciu zatrudnienia,
  – kursy zawodowe.

  Realizacja staży zawodowych.

  Pośrednictwo pracy / trener pracy.

  Wizyty studyjne – jako element poznania dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania np. spółdzielni socjalnych, wiosek tematycznych, inicjatyw pod kątem możliwości adaptowania tych rozwiązań na teren danej gminy.

  Skierowanie do udziału w KIS/CIS, WTZ

  UZUPEŁNIAJĄCE WSPARCIE
  W uzasadnionych przypadkach, jako jednego z elementów dodatkowego wsparcia, niezbędnego do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników możliwe jest realizowanie:
  – zajęcia Nordic walking, zajęcia fitness, zajęcia na basenie, wyjazd do kina/teatru
  – warsztaty samoobrony, kurs pierwszej pomocy,
  – zajęcia z fizjoterapii, zajęcia z aktywnej rehabilitacji, hipoterapia itp. dla osób z niepełnosprawnościami.

  7. Kluby młodzieżowe – w jakim wieku można objąć wsparciem dzieci?

  Odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Możliwym jest objęcie wsparciem także otoczenia ww. osób.

8. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektów grantowych?

Maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 50 tys. zł (w przypadku założenia wyłącznie wzrostu aktywności społecznej) lub 150 tys. zł (w przypadku założenia efektywności zatrudnieniowej).

9. Koszty obsługi projektu (koszty administracyjne) – czym są i ile dofinansowania można na nie przeznaczyć?

Koszty administracyjne, związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem, są dopuszczalne wyłącznie do wysokości 20% grantu.
Koszty administracyjne stanowią w szczególności:
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby;
b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki);
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki;
d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu);
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu;
f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;
g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.);
h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d;
i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu;
j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;
k) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu;
l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawskopomorskim część 2. Załącznik Nr 9 do SzOOP RPO WK-P. 75
m) koszty ubezpieczeń majątkowych;
n) koszty ochrony;
o) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń;
p) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

10. Czym jest aktywizacja społeczna i co należy przewidzieć w tego typach projektach grantowych?

Aktywizacja społeczna jest osiągana poprzez specjalistyczne oddziaływania głównie psychologiczne i psychospołeczne korygujące, kształtujące i rozwijające umiejętności osobiste i społeczne osób, które mają trudności w pełnej integracji społecznej i zawodowej. Inicjatywa ta ma na celu przerwanie bierności osób marginalizowanych społecznie, czemu ma służyć odpowiednie motywowanie, a także indywidualna praca z każdym z nich. Indywidualne podejście do uczestnika pozwala uwzględnić w procesie aktywizacyjnym jego specyficzne potrzeby psychologiczne, predyspozycje i zainteresowania zawodowe.

11. Czym jest aktywizacja zawodowa i co należy przewidzieć w tego typach projektach grantowych?

W ramach działań służących aktywizacji zawodowej uczestnicy projektów podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, a ponadto zdobywają odpowiednie umiejętności i otrzymują narzędzia ułatwiające aktywne funkcjonowanie na rynku pracy. Takie podejście umożliwia inicjowanie zmiany mentalności i sposobu myślenia ludzi wykluczonych społecznie, przezwyciężanie złych nawyków oraz przełamywanie wykazywanej przez nich bierności. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, potwierdzonych certyfikatem, pozycja takich osób na rynku pracy ulegnie zdecydowanej poprawie.

12. Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektów grantowych ze środków EFS?

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

13. Interpretacja IZ RPO w zakresie zniesienia profilowania osób bezrobotnych – obowiązująca od dnia 14 czerwca 2019r.: komunikat

14. Jaki jest limit wartości środków trwałych? 

W naborach do projektów grantowych nie występują finanse w ramach crossfinancingu oraz wydatki na zakup środków trwałych. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit dotyczący wartości środków trwałych wynosi 10 000 zł:

Art. 16d.

1. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
2. Składniki majątku, o których mowa w art. 16a–16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

15. Kto może zostać ujęty w ramach otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Zasadach udzielania wsparcia na projekty grantowe „otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.”.W związku z powyższym co do zasady możliwym jest objęcie wsparciem jako otoczenie dzieci i młodzieży w Klubie Młodzieżowym osób pełnoletnich o ile ich udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.