W dniu 22 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców oraz podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu.

Podczas spotkania omówiono:
– potrzeby mieszkańców;
– możliwości wykorzystania lokalnego potencjału;
– możliwość wdrożenia innowacyjnych działań na nowe projekty aktywizujące społeczność;
– dotychczasową realizację Lokalnej Strategii Rozwoju;
– przedsięwzięcia pod kątem realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2017.

Realizacja projektu: nr RPKP.11.01.00-04-0012/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.028.2022 o dofinansowanie Projektu „Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia – II edycja” z dnia 6 maja 2022 r.)