Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) przedstawienie kandydatur;
  -) dyskusja;
  -) głosowanie i podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) przedstawienie przyczyn i uzasadnienie statutowe wykluczenia członków;
  -) dyskusja;
  -) głosowanie i podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2021:
  – omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2021: – omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2021,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2021:
  – omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2021:
  – omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 11. Przedstawienie zmian wprowadzonych przy aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 12. Wolne wnioski i informacje bieżące.
 13. Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w Stowarzyszeniu LGD Inowrocław w godzinach pracy biura.

Z poważaniem,

Karol Legumina