Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
na projekty podmiotów innych niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11,
Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD:1/K/2019/Ino
Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-352/19

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 1e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1.0: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR;
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.1: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia;
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.–Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,
b) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Wnioskodawca w danym naborze nie może złożyć więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs (niezależnie czy w roli lidera czy partnera).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 346 600,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 12 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 15.01.2020 r. do 05.02.2020 r. do godz. 14.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:
https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław (decyduje data wpływu do Biura LGD), w godzinach pracy biura:
poniedziałek: 08:00 – 16:00; wtorek: 08:00 – 18:00; środa: 08:00 – 16:00; czwartek: 08:00 – 16:00; piątek: 08:00 – 14:00 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Okres i termin realizacji projektu:
Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

Obszar realizacji projektu:
W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Inowrocławia, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Inowrocławia. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Inowrocławia przez cały okres realizacji projektu, aż
do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław.

Z zapytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 52 353 24 40, 518 231 693.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie www.lgd.inowroclaw.pl, w biurze LGD Inowrocław oraz na stronie http://www.mojregion.eu
w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD Inowrocław

Zasady wsparcia LGD Inowrocław

Zał nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zał nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku

Zał nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD

Zał nr 4 – Kryteria wyboru i oceny projektów

Zał nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM

Zał. 6 P(1) Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGDgrantów w ramach LSR

Zał. 6 P(3) Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem

Zał. 6 P(4) Procedura wycofania wniosku

Zał nr 7 – Karta weryfikacji wstepnej

Zał nr 8 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie

Zał nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe

Zał nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie

Zał nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

Zał nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1

Zał nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa

Zał nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Zał nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS

Zał nr 17 Regulamin pracy KOP EFS

Zał nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Zał nr 19 – Informacje przedst. przez wnioskod. w celu uznania kwalifikacji

Zał nr 20 – Startegia LSR

Zał nr 21 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Zał nr 22- Standard Indywidualnego Planu Działania

Zał nr 23 – Wzór wniosku o płatność