Od dzisiaj można składać wnioski o dofinansowanie projektów. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać wniosek w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Następnie wersję papierową wniosku o dofinansowanie, wydrukowaną z wygenerowanego z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisanego przez osoby uprawnione wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie wydruku, w terminie naboru w biurze LGD Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław. Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o dofinansowanie. Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku o dofinansowanie to należy wpisać: „nie dotyczy”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej). W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie (pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz załączyć zeskanowany dokument w formacie pdf do wniosku w wersji elektronicznej). Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony: – osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone podpisem i datą), – drogą pocztową lub kurierem. Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD Inowrocław. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na temat wycofania wniosku o dofinansowanie zawiera Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4), stanowiąca załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze.

Generator wniosków

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-17:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

4 + 13 =

newsletter