Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław poszukuje pracownika na stanowisko PRACOWNIK BIUROWY

Na zgłoszenia czekamy do 15.09.2023 r.

OFERTA PRACY

Stanowisko: pracownik biurowy

Miejsce wykonywania pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Wymiar zatrudnienia: ¾ etatu z możliwością przejścia na 1 etat

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • wynagrodzenie współfinansowane ze środków UE;

 • duży zakres samodzielności;

 • współpracę z NGO, przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na obszarze miasta Inowrocławia;

 • współpracę z członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław oraz lokalnymi liderami.

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • prowadzenie sekretariatu;

 • przygotowywanie pism oraz prowadzenie korespondencji;

 • obsługa posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków;

 • organizacja i obsługa spotkań, szkoleń, warsztatów, wydarzeń animacyjnych;

 • udzielanie informacji beneficjentom w zakresie aplikowania oraz rozliczania projektów;

 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych;

 • prowadzenie dokumentacji LGD;

 • archiwizacja dokumentów;

 • realizacja działań monitoringowych i ewaluacyjnych;

 • wykonywanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura LGD oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe;

 • doświadczenie zawodowe (min. 2-letni staż pracy) na stanowisku biurowym;

 • obsługa urządzeń biurowych;

 • dobra znajomość obsługi komputera (znajomość środowiska WINDOWS i pakietu OFFICE).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zagadnień związanych z działalnością LGD;

 • znajomość ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

PREDYSPOZYCJE:

 • odpowiedzialność;

 • rzetelność;

 • kultura osobista;

 • umiejętność samoorganizacji;

 • łatwość nawiązywania kontaktów.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich;

 • doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem działań informacyjnych, animacyjnych, doradczych, szkoleniowych.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. CV wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. List motywacyjny;
  3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata.

Dokumentacja aplikacyjna powinna zawierać obowiązującą klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Weryfikacja i wyłonienie kandydatów zostanie przeprowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Stowarzyszenie LGD Inowrocław zastrzega sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z ostatecznie wybranymi osobami. Wybór pracownika będzie ostateczny, a od decyzji nie przysługuje prawo wniesienia środków odwoławczych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław mieszczącego się przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, pocztą lub drogą mailową na adres lgd@inowroclaw.pl do dnia 15.09.2023r.