Projekt „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” realizowany jest w okresie 01.07.2021-30.09.2023 na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:
-52 osoby bierne zawodowo, w tym 26 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu
-78 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
-7 osób z niepełnosprawnościami
-105 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych).

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

– szkolenie „ABC przedsiębiorczości”;
– szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu;
– wsparcie finansowe, w tym: stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł, wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 2/2021 r.) – średnio w projekcie 1 600,00 zł na miesiąc na osobę.

HARMONOGRAM PROJEKTU: 
Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2021-31.12.2023

Informacja o naborze:
numer naboru: 12
obszar: całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
kiedy: 01.12.2022-14.12.2022
liczba miejsc: 25

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj.:
-osobiście w Biurze Projektu
-pocztą/kurierem na adres Biura Projektu
-elektronicznie (w formie skanu z parafkami i podpisami za pośrednictwem maila lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego),
-telefonicznie pod numerem telefonu 52 322 90 61 – wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). W przypadku zakwalifikowania do projektu kandydat/ka w terminie do dnia odbycia pierwszej formy wsparcia będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową bądź skan zautoryzowanego podpisem dokumentu. Ewentualnie dopuszcza się możliwość spotkania pracownika Biura Projektu z kandydatem/ką w wyznaczonym przez niego miejscu.

Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Bydgoszcz, ul. Długa 34 [w okresie prowadzenia rekrutacji, tj. każdorazowo od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 12.00-14.00, przy czym po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe jest spotkanie z pracownikiem biura projektu w innych godzinach niż wskazane (uwaga z zastrzeżeniem ograniczenia funkcjonowania biura projektu jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego w przypadku stanu epidemii).

Więcej informacji na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mlodzi-na-start-juz-teraz-zostan-swoim-szefem/

oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-na-start-Projekt-realizowany-przez-PTE-Bydgoszcz-111694754613383

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 5 =

newsletter