LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław przedstawia wyniki naboru nr 1/P1/2022/Ino na realizację projektów pilotażowych w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P.

Projekty wybrane do dofinansownia będą realiowane w ramach projektu „Innowacyjne projekty pilotażowe dla mieszkańców Inowrocławia– I edycja”,  nr projektu Nr RPKP.11.01.00-04-0011/22, w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: projekt będzie obejmował pilotaż innowacyjnych projektów na perspektywę 2021-2027. Będą to działania na rzecz wyłonienia nowatorskich i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym w Inowrocławiu w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem i realizacją w okresie od 01.04.2022r. do 30.04.2023r. Grupę docelową stanowić będzie 48 mieszkańców Miasta Inowrocław (30K i 18M).

Poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania