LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR nr 1/P1/2022/Ino, poszukuje specjalistów do oceny złożonych wniosków.  

W ramach konkursu oceniane będą wnioski pilotażowe nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujące najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

1. Wykształcenie wyższe;
2. Obywatelstwo polskie i korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Doświadczenie w ocenie merytorycznej w ramach konkursów przeprowadzanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
4. Doświadczenie w działalności w obszarze spraw społecznych, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i/lub realizacji inicjatyw lokalnych służących zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować bezstronność i poufność w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność. Przewidywany termin rozpoczęcia oceny wniosków odbędzie się od 15.11.2022r. w wymiarze 9 godzin (100 zł brutto/godzina) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na podstawie obowiązujących procedur i kryteriów z zachowaniem polityk horyzontalnych. 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

1. CV wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata.

Dokumentacja aplikacyjna powinna zawierać  obowiązującą klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Weryfikacja i wyłonienie kandydatów zostanie przeprowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Wybór ekspertów będzie ostateczny, a od decyzji nie przysługuje prawo wniesienia środków odwoławczych.

Stowarzyszenie LGD Inowrocław zastrzega sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z ostatecznie wybranymi ekspertami.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w charakterze eksperta zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław mieszczącego się przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, pocztą lub drogą mailową na adres lgd@inowroclaw.pl do dnia 31.10.2022r.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

7 + 10 =

newsletter