LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer naboru LGD: 1/P1/2022/Ino

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław (dalej: LGD Inowrocław) ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach naboru 1/P1/2022/Ino.

Przedmiotem naboru są projekty określone dla Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego -Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów: Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Warunki realizacji wsparcia w ramach naboru

W projektach pilotażowych udział powinno wziąć przynajmniej 48 osób (minimum 12 osób w każdym z projektów pilotażowych).

Wszystkie wybrane projekty muszą mieć charakter nowatorski, co oznacza, że nie były realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020. Nowatorskie podejście można zastosować w doborze grupy docelowej (uczestnikami projektu będą nowe grupy, niekorzystające wcześniej ze wsparcia w ramach RLKS lub nieujęte dotychczas, jako wyodrębniona grupa np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby doświadczające przemocy czy osoby wykluczone cyfrowo) lub doborze problemu (projekt zostanie ukierunkowany na rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był uwzględniony w lokalnej strategii).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Uwaga! W ramach przedmiotowego konkursu jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie wszystkie złożone wnioski przez danego wnioskodawcę pozostają bez rozpatrzenia.

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.

 

Okres i termin realizacji projektu: realizacja projektu może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakłada się, że umowy o dofinansowanie zostaną podpisane nie później niż do końca IV kwartału 2022r.

Maksymalny okres realizacji projektu pilotażowego nie powinien być dłuższy niż 4 miesiące, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być późniejsza niż 31.03.2022 r.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 180 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu pilotażowego obejmującego działania na rzecz mieszkańców miasta Inowrocław wynosi 45 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu pilotażowego wynosi 30 000,00 zł

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 17.10.2022 roku od godz. 10:00 do 28.10.2022 roku do godz. 12:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2022 roku.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach:

poniedziałek: 08:00 – 16:00;

wtorek: 08:00 – 18:00;

środa: 08:00 – 16:00;

czwartek: 08:00 – 16:00;

piątek: 08:00 – 14:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,

– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

 W sytuacji nadzwyczajnej dokumenty należy zostawić w specjalnej skrzynce usytuowanej na wejściu do biura LGD.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław. Z zapytaniami można się zgłaszać  telefonicznie pod numerem: 518 231 690.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Regulaminie udzielania wsparcia, które jest dostępne na stronie www.lgd.inowroclaw.pl oraz w biurze LGD Inowrocław.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Regulamin udzielenia wsparcia

2. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu pilotażowego

3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu pilotażowego

4. Wzór formularza Wniosku o płatność

5. Kryteria wyboru projektów pilotażowych

6. Karta oceny projektu pilotażowego

7. Katalog-stawek-maksymalnych

8. Aktualna-Lokalna-Strategia-Rozwoju-na-lata-2014-2020-z-dnia-12.04.2022r.

9. Procedury dotyczące realizacji i rozliczania projektów pilotażowych

10. PROCEDURY MONITOROWANIA I KONTROLI – LGD Inowrocław

11. obowiązki informacyjne

12. wzór harmonogramu płatności

13. Wzór upoważnienia do przetw. danych

14. Wzór odwołania upowaznienia

15. Oświadczenie o VAT

16. Wzór oświadczenia uczestnika projektu

17. Zakres danych osobowych

18. Pełnomocnictwo

19. Wymogi w zakresie zabezpieczenia projektów pilotażowych

 

Dokument pomocniczy:

1.Wzór oświadczenia dot. wprowadzanych zmian do wniosku