LGD-inowroclaw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2022/Ino

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań
z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

CEL OGÓLNY LSR: 2.0 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa
w Inowrocławiu
CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie
i ubogich.
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2.1.1. Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P)
– PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 18 494,81 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS na projekty obejmujące aktywizację społeczną
(inne niż Działanie Typ 1e SZOOP RPO WK-P) wynosi 18 494,81 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 18 494,81 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 28.06.2022 roku od godz. 10:00 do 12.07.2022 roku do godz. 12:00.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2022 roku. 
W dniu
28.06.2022r. wnioski przyjmowane są od godziny 10:00, natomiast w dniu 12.07.2022r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 12:00.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD Inowrocław:
poniedziałek: 08:00 – 16:00;
wtorek: 08:00 – 18:00;
środa: 08:00 – 16:00;
czwartek: 08:00 – 16:00;
piątek: 08:00 – 14:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

W sytuacji nadzwyczajnej dokumenty należy zostawić w specjalnej skrzynce usytuowanej na wejściu do biura LGD.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław.
Z zapytaniami można się zgłaszać telefonicznie pod numerami: 518 231 690, 52 353 24 40.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które jest dostępne na stronie www.lgd.inowroclaw.pl oraz w biurze LGD Inowrocław.

Materiały do pobrania: