W dniach 25 i 28 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się uroczyste podpisywane i wręczenia umów na realizację projektów grantowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wziął Prezes Zarządu, Pan Karol Legumina, a także pracownicy biura LGD i grantobiorcy. Podczas uroczystości podkreślano wagę wspierania aktywizacji i rozwoju społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Inowrocławia.

Dzięki projektom wybranym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław będą realizowane działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w zakresie tworzenia klubów młodzieżowych. LGD przyznało dofinansowanie na wspieranie inicjatyw lokalnych siedmiu grantobiorcom na łączną wartość 394 588,80 zł.