LGD Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocław do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym związanym z prawidłową realizacją oraz rozliczaniem projektów grantowych w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

TEMAT SPOTKANIA: Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów grantowych

PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników.

10:15 – 11:30 Realizacja projektów grantowych zgodnie z obowiązującymi standardami oraz wytycznymi. Obowiązki informacyjne beneficjenta. Dokumentacja projektowa.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:30 Rekrutacja i weryfikowanie kwalifikowalności uczestników. Zawieranie umów z uczestnikami oraz podwykonawcami.

12:30 – 13:30 Zarządzanie projektem i monitorowanie działań. Rozliczanie postępu rzeczowego oraz wskaźników.

13:30 – 14:00 Podsumowanie spotkania. Konsultacje indywidualne.

Zachęcamy do zapisów. Z każdej instytucji mogą wziąć udział maksymalnie 2-3 osoby. Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu na adres mailowy: lgd@inowroclaw.pl lub dostarczyć uzupełniony formularz do biura najpóźniej do dnia 21.03.2022 r.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2022 roku od godziny 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Biuro Stowarzyszenia jest przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (52) 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.