LGD Inowrocław

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Inowrocław
Na podstawie § 11 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław zawiadamia o posiedzeniu nr I/2022 Rady LGD Inowrocław, które odbędzie się w dniu 15.02.2022r. w siedzibie LGD Inowrocław (ul Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu) od godziny 15:00. 

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: nr 1/G/2021/Ino. 

Zakres tematyczny projektu:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

CEL OGÓLNY LSR: 2.0 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2.1.1. Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P)
– PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
Ocena wniosków pod względem:
– zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P;
– zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
Wybór projektów do dofinansowania.
Zamknięcie posiedzenia.