Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/G/2021/Ino

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu w okresie od 01.01.2018 r. – 30.06.2023 r. u 430 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Cel szczegółowy:
Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.

Przedsięwzięcie/typ projektu:
Przedsięwzięcie 2.1.3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
(Typ 3 SZOOP RPO WK-P)

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

CEL OGÓLNY LSR:
2.0 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu

CEL SZCZEGÓŁOWY:
2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:
2.1.3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. (Typ 3 SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 50 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS na projekty obejmujące aktywizację społeczną (inne niż Działanie Typ 1e SZOOP RPO WK-P) wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 26.04.2021 roku od godz. 10:00 do 11.05.2021 roku do godz. 14:00.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.06.2021 roku.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD Inowrocław:
poniedziałek: 08:00 – 16:00;
wtorek: 08:00 – 18:00;
środa: 08:00 – 16:00;
czwartek: 08:00 – 16:00;
piątek: 08:00 – 14:00.

W dniu 26.04.2021r. wnioski przyjmowane są od godziny 10:00, natomiast w dniu 11.05.2021. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 14:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

W sytuacji nadzwyczajnej dokumenty należy zostawić w specjalnej skrzynce usytuowanej na wejściu do biura LGD.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław. Z zapytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 52 353 24 40, 518 231 690.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które jest dostępne na stronie www.lgd.inowroclaw.pl oraz w biurze LGD Inowrocław.