„Kopalnia wiedzy” realizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: integr. i aktyw. społ. 12 osób (mieszk. Inowrocławia, w wieku 6-18), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez stworzenie klubu młodzieżowego „Kopalnia wiedzy” przy ul. Poznańskiej 384 w Inowrocławiu.

Okres realizacji: : 01.06.2020 – 28.02.2021
Beneficjent: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski
Wartość projektu: 44 936,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 42 232,00 zł