„” Życie z pasją…” organizacja warsztatów , aktywizacja na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR w Inowrocławiu.” realizowany przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Inowrocław w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Celem projektu jest wdrażanie do samodzielnej twórczości, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę możliwości każdego uczestnika projektu, wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy, doskonalenie sprawności manualnej – wzory lokalnego rękodzieła( kujawskie wzory ludowe).

Okres realizacji: : 01.02.2020 – 15.10.2020
Beneficjent: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Inowrocław
Wartość projektu: 41 236,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 37 560,00 zł 

Więcej informacji również w artykule Gazety Pomorskiej: 
https://pomorska.pl/inowroclaw-warsztaty-pod-haslem-zycie-z-pasja-bylo-tworczo-i-ciekawie-zdjecia/ar/c15-15214286