„ Akademia Rodzica” realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczna 16 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Inowrocławia (LSR) – matek korzystających z pomocy społecznej – bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym objętych asystenturą rodziny, bezrobotnych, będących w rodzinach wielodzietnych, z rodzin niepełnych, w okresie od marca 2020 do listopada 2020r., poprzez realizację działań z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w tym organizacji metod pracy w środowisku rodzinnym.

Okres realizacji: 02.03.2020 – 30.11.2020
Beneficjent: Gmina Miasto Inowrocław
Wartość projektu: 50 656,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 48 106,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

15 + 9 =

newsletter