Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/G/2020/Ino

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.1 – Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 1.1.1 Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. (Typ 1e SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób  prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 150 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS na projekty obejmujące aktywizację społeczno-zawodową (Działanie Typ 1e SZOOP RPO WK-P) wynosi 150 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 17.08.2020 roku od godz. 10:00 do 04.09.2020 roku do godz. 12:00.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.10.2020 roku.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD Inowrocław:

poniedziałek: 08:00 – 16:00;
wtorek: 08:00 – 18:00 ;
środa: 08:00 – 16:00 ;
czwartek: 08:00 – 16:00 ;
piątek: 08:00 – 14:00.
W dniu 17.08.2020r. wnioski przyjmowane są od godziny 10:00, natomiast w dniu 04.09.2020r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 12:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

W sytuacji nadzwyczajnej dokumenty należy zostawić w specjalnej skrzynce usytuowanej na wejściu do biura LGD.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław. Z zapytaniami można się zgłaszać telefonicznie pod numerami: 518 231 690, 52 353 24 40.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które jest dostępne na stronie www.lgd.inowroclaw.pl oraz w biurze LGD Inowrocław.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

6 + 13 =

newsletter