Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD:1/K/2020/Ino
Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 1e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1.0: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR;
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.1: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia;
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.–Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,
b) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Wnioskodawca w danym naborze nie może złożyć więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs (niezależnie czy w roli lidera czy partnera). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 346 600,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 12 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 22.04.2020 r. do 13.05.2020 r. do godz. 14.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej należy składać w biurze LGD, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław (decyduje data wpływu do Biura LGD), w godzinach pracy biura:
poniedziałek: 10:00 – 13:00;
wtorek: 10:00 –13:00;
środa: 10:00 – 13:00;
czwartek: 10:00 – 13:00;
piątek: 10:00 – 13:00.

W sytuacji nadzwyczajnej dokumenty należy zostawić w specjalnej skrzynce usytuowanej na wejściu do biura LGD.

Okres i termin realizacji projektu:
Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO oraz LGD będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w Zasadach wsparcia, jeżeli w ocenie IZ RPO i LGD taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO i LGD terminie.

Obszar realizacji projektu:
W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Inowrocławia, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Inowrocławia. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Inowrocławia przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Inowrocław. Z pytaniami można się zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy Biura, pod numerami: 518 231 690, 518 231 693.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie www.lgd.inowroclaw.pl, w biurze LGD Inowrocław oraz na stronie http://www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD Inowrocław
Zasady wsparcia LGD Inowrocław
Zał nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Zał nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku
Zał nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD
Zał nr 4 – Kryteria wyboru i oceny projektów
Zał nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM
Zał nr 6.1 Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGDgrantów w ramach LSR
Zał nr 6.2 Procedura oceny podejmowania uchwał
Zał nr 6.3 Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem
Zał nr 6.4 Procedura wycofania wniosku
Zał nr 6.5 Procedura rozpatrzenia wniosku
Zał nr 6.6 Procedura wyznaczania członków Rady do oceny
Zał nr 6.7 Procedura trybu wyłączenia członka Rady
Zał nr 7 – Karta weryfikacji wstepnej
Zał nr 8 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie
Zał nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia
Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe
Zał nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie
Zał nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku
Zał nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1
Zał nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa
Zał nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej
Zał nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS
Zał nr 17 Regulamin pracy KOP EFS
Zał nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
Zał nr 19 – Informacje przedst. przez wnioskod. w celu uznania kwalifikacji
Zał nr 20 – Startegia LSR
Zał nr 21 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych
Zał nr 22- Standard Indywidualnego Planu Działania
Zał nr 23 – Wzór wniosku o płatność