“” Życie z pasją…” organizacja warsztatów , aktywizacja na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR w Inowrocławiu. ” realizowane przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Inowrocław w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: wdrażanie do samodzielnej twórczości, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę możliwości każdego uczestnika projektu, wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy, doskonalenie sprawności manualnej – wzory lokalnego rękodzieła( kujawskie wzory ludowe) oraz zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich oraz działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Grupa docelowa to 20 uczestników:12 kobiet, 8 mężczyzn.

Okres realizacji: 01/02/2020 – 31/07/2020
Beneficjent: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Inowrocław
Wartość projektu: 41 236,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 37 560,00 zł