W dniu 27 lutego od godziny 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne “Prawidłowa realizacja projektów grantowych”.

Spotkanie miało na celu przedstawienie m.in: jak poprawnie realizować projekty grantowe na podstawie obowiązujących standardów i wytycznych, jakie są obowiązki beneficjenta, jakie są zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji projektowej, w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych miasta Inowrocław.