Młodzieżowy Zakątek” realizowane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzrost aktywności społecznej 12 mieszkańców miasta Inowrocławia (dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu, w okresie 01.02.2020r. – 30.09.2020r.

Okres realizacji: 01/02/2020 – 30/09/2020

Beneficjent: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Wartość projektu: 52 387,20

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 49 387,20