“Mamy cel- uczymy się! ” realizowane przez PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.09.2020.

Okres realizacji: 01/01/2020 – 30/09/2020
Beneficjent: PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata
Wartość projektu: 53 000,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 50 000,00 zł