Centrum Wsparcia” realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: jest aktywizacja społeczna 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze miasta Inowrocławia (obszar LSR) w terminie od 01.02.do 31.07.2020 r. poprzez udzielanie im wsparcia w formie zajęć artystycznych, zajęć z terapeutą zajęciowym, spotkań z psychologiem oraz udział w wyjeździe integracyjnym oraz evencie podsumowującym efekty projektu.

Okres realizacji: 01/02/2020 – 31/07/2020

Beneficjent: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie

Wartość projektu: 48 909,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 46 269,00 zł