“Akademia Rodzica” realizowane przez Gmina Miasto Inowrocław w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: integracja i aktywizacja społeczna 16 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Inowrocławia (LSR) – matek korzystających z pomocy społecznej – bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym objętych asystenturą rodziny, bezrobotnych, będących w rodzinach wielodzietnych, z rodzin niepełnych, w okresie od marca 2020 do listopada 2020 r., poprzez realizację działań z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w tym organizacji metod pracy w środowisku rodzinnym.

Okres realizacji: 02/03/2020 – 30/11/2020
Beneficjent: Gmina Miasto Inowrocław
Wartość projektu: 50 656,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 48 106,00 zł