Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Inowrocław

Na podstawie § 11 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław zawiadamia o posiedzeniu nr II/2019 Rady LGD Inowrocław, które odbędzie się w dniu 19.12.2019r. (czwartek) w siedzibie LGD Inowrocław (ul Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu) od godziny 08:00. Wznowienie obrad Rady odbędzie się 08.01.2020r. (środa).

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: nr 2/G/2019/Ino.

Zakres tematyczny projektu:
 

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Cel ogólny:
Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu w okresie od 01.01.2018 r. – 30.06.2023 r. u 430 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.

Przedsięwzięcie/typ projektu: Przedsięwzięcie 2.1.2. Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. (Typ 2b i 2c SZOOP RPO WK-P)

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
 6. Przerwa w posiedzeniu.
 7. Wznowienie posiedzenia
 8. Ocena wniosków pod względem:
  – zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P;
  – zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 9. Zamknięcie posiedzenia.