Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 listopada 2019 r. na godz. 16:30 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Inowrocław, które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020:

  -) przedstawienie zmian;

  -) dyskusja;

  -) głosowanie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020.

 6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

 7. Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad będą dostępne w biurze LGD oraz zostaną one udostępnione do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.lgd.inowroclaw.pl.