Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 31 października 2019 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Inowrocław, które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

  -) przedstawienie kandydatur;

  -) dyskusja;

  -) głosowanie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:

  -) przedstawienie kandydatur;

  -) dyskusja;

  -) głosowanie.

 6. Dokonanie wyboru funkcji w składzie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 7. Omówienie kwestii szkolenia z zakresu oceny projektów dla członków Rady i Zarządu oraz terminów posiedzeń Rady.

 8. Wolne wnioski i informacje bieżące.

 9. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o zgłaszanie do biura LGD kandydatur do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław najpóźniej do 7 dni przed WZC, czyli do dnia 24 października br.

Obecność członków Rady i Zarządu jest obowiązkowa.