W dniu 14 października 2019 roku od godziny 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z ogłoszonymi naborami wniosków określonych dla LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych miasta Inowrocław.

Spotkanie miało na celu przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom służących składaniu wniosków na ogłoszone granty.