Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców miasta Inowrocławia do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym związanym z możliwością pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Celem spotkania jest przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji dotyczących prawidłowego   wypełniania wniosków w ramach ogłoszonych naborów na projekty grantowe przez LGD Inowrocław.

W ramach powyższego działania, będzie można realizować projekty w zakresie:

1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

3.Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej;

4.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się 14 października 2019 roku od godziny 11:00 do 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 15  w Inowrocławiu.

UWAGA! Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 15, telefonicznie pod numerem telefonu (52) 353-24-40 oraz mailowo: lgd@inowrocław.pl