Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień
10 września 2019 r. na godz. 17:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
 2.  Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) przedstawienie kandydatur;
  -) dyskusja;
  -) głosowanie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) przedstawienie kandydatur;
  -) dyskusja;
  -) głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) zgłaszanie kandydatów;
  -) prezentacja kandydatów;
  -) przeprowadzenie głosowania;
  -) odczytanie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną;
  -) podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na kadencję 2019-2023.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) zgłaszanie kandydatów;
  -) prezentacja kandydatów;
  -) przeprowadzenie głosowania;
  -) odczytanie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną;
  -) podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na kadencję 2019-2023.
 11.  Wolne wnioski i informacje bieżące.
 12. Zamknięcie zebrania.

Prosimy o zgłaszanie do biura LGD kandydatur do Rady oraz władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław najpóźniej do 7 dni przed WZC, czyli do dnia 3 września br.