„WYRÓWNYWANIE SZANS – GONIMY MARZENIA” realizowane przez STOLARSKA LIDIA „FOLID” w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Realizacja projektu będzie opierać się na założeniach LSR. Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie i integracja 12 podopiecznych z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w terminie od 01.03.2019 r do 01.08.2019 r.

Okres realizacji: 01/03/2019 – 01/08/2019

Beneficjent: STOLARSKA LIDIA 'FOLID”

Wartość projektu: 49 092,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 46 322,00 zł