Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON w Klubie Zosia Radosia” realizowane przez FUNDACJĘ NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH „ZOSIA RADOSIA” w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Celem Projektu jest zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu w okresie od 01.04.2019 r. – 30.09.2019 r. u 11 osób ( 4K i 7M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich, za pomocą działań w zakresie integracji i aktywizacji społecznej w ramach Klubu Zosia Radosia.

Okres realizacji: 01/04/2019 30/09/2019

Beneficjent: FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH „ZOSIA RADOSIA”

Wartość projektu: 53 119,70 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 999,70 zł