„Ośrodek Wsparcia i Integracji” realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. Św. brata Alberta koło inowrocławskie w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: zaktywizowanie społeczne 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem na obszarze Inowrocławia w terminie od 01.03. 2019 r. do 31.08.2019 r. poprzez udział w zajęciach komputerowych, spotkaniach z psychologiem, trenerem interpersonalnym i instruktorem zajęć kulturalno-edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/03/2019 – 31/08/2019

Beneficjent: Towarzystwo Pomocy im. Św. brata Alberta koło inowrocławskie

Wartość projektu: 51 166,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 47 566,00 zł