„Bezpieczni w domu i na drodze” realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Świętej Królowej Jadwigi w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: zaktywizowanie społeczne 12 osób wykluczonych społecznie i ubogich, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.10.2019 r. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tj. miasto Inowrocław.

Okres realizacji: 01/04/2019 – 31/10/2019

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętej Królowej Jadwigi

Wartość projektu: 53 240,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł