„Klub Młodzieżowy „Klinika Stresu”” realizowany przez VICTORIA Irena Borucka w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel projektu: utworzenie Klubu Młodzieżowego „Klinika Stresu”, który poprzez swoją działalność wpłynie na podniesienie świadomości społecznej inowrocławskiej młodzieży, pochodzącej z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt wpływa na osiągnięcie celu ogólnego, szczegółowego oraz na realizację przedsięwzięcia na obszarze LSR poprzez zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu, zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich, poprzez założenie klubu młodzieżowego, który jest działaniem w zakresie integracji i aktywizacji społecznej.

Okres realizacji: 31.01.2019 – 31.08.2019

Beneficjent: VICTORIA Irena Borucka

Wartość projektu: 53 522,58 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 922,58 zł