Bezpieczny weekend” realizowany przez PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata
w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel projektu: Poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci, młodzieży do 30.09.2019 roku poprzez organizację warsztatów, zajęć, kursów i spotkań dla 60 uczestników projektu korzystających lub kwalifikujących się do pomocy społecznej będących mieszkańcami Miasta Inowrocław – obszar LSR oraz z otoczenia tych osób.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.09.2019

Beneficjent: PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata

Wartość projektu: 53 630,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł