Uwaga!

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 maja 2019 r. na godz. 17:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  przy ul. Królowej Jadwigi 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania za rok 2018:
  – omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2018:
  – omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018:
  – omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2018:
  – omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.
 10. Wolne wnioski i informacje bieżące.
 11. Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w biurze LGD.