„Młodzieżowy Zakątek w Inowrocławiu” realizowany przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel projektu: wzrost aktywności społecznej 12 młodych mieszkańców miasta Inowrocławia (dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu, w okresie 15.01.2019r. – 14.09.2019 r.

Okres realizacji: 15.01.2019 – 14.09.2019

Beneficjent: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Wartość projektu: 54 524,80 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 724,80 zł