„Kuźnia talentów” realizowana przez Przystań Kajakowo-Żeglarską ZHR w Inowrocławiu
w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6 roku życia zamieszkujących na terenie Inowrocławia, w terminie od 1 lutego do 30 listopada 2019 r. poprzez stworzenie klubu młodzieżowego.

Okres realizacji: 01.02.2019 – 30.11.2019

Beneficjent: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski

Wartość projektu: 53 070,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 990,00 zł