„Klub Seniora przy Staropoznańskiej” realizowany przez Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”

w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020

Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 65 roku życia zamieszkujących na terenie Inowrocławia w terminie do 30 czerwca 2019 r. poprzez prowadzenie klubu seniora

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2019

Beneficjent: Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł