„Centrum rodzinne w Inowrocławiu” realizowane przez Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Inowrocławiu
w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej 15 mieszkańców Inowrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez prowadzenie w okresie 15.01.2019 r. – 14.09.2019 r. Centrum Rodziny w Inowrocławiu.

Okres realizacji: 15.01.2019 – 14.09.2019

Beneficjent: Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Inowrocławiu

Wartość projektu: 52 480,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 47 680,00 zł