„Akademia mamy – grupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci” realizowany przez Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”
w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020

Cel projektu: poprawa sytuacji życiowej oraz zwiększenie poziomu aktywności społecznej 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Inowrocławia będących opiekunami prawnymi lub matkami dzieci niepełnosprawnych w terminie do 30 czerwca 2019 r. poprzez realizację kompleksowego programu zajęć aktywizujących w grupy wsparcia kobiet.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2019

Beneficjent: Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł