Przypominamy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza organizacje pozarządowe miasta Inowrocław do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno/warsztatowo/doradczym związanym z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom służących składaniu wniosków na ogłaszane granty i konkursy.

W ramach powyższego działania, będzie można realizować projekty w zakresie:
wsparcia szkoleniowego i doradczego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje, tworzenia i rozwoju placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,  wsparcia inicjatyw promujących aktywizację społeczno- zawodową,  działań na rzecz wsparcia i animacji rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, a także organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Spotkanie odbędzie się  26 września 2018 roku od godziny  9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15  w Inowrocławiu. Biuro Stowarzyszenia jest przygotowane na przyjęcie  osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (52) 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.

Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.